1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

شماره دوازدهم نشریه پیشگیری نوین ویژه والدین دانش‌آموزان دبیرستانی در اینجا قابل مشاهده و دانلود است.

شماره دهم نشریه پیشگیری نوین ویژه والدین دانش‌آموزان دبیرستانی در اینجا قابل مشاهده و دانلود است.

شماره نهم نشریه پیشگیری نوین ویژه والدین دانش‌آموزان دبیرستانی در اینجا قابل مشاهده و دانلود است.

شماره هشتم نشریه پیشگیری نوین ویژه والدین دانش‌آموزان دبیرستانی در اینجا قابل مشاهده و دانلود است.

شماره هفتم نشریه پیشگیری نوین ویژه والدین دانش‌آموزان دبیرستانی در اینجا قابل مشاهده و دانلود است.

شماره ششم نشریه پیشگیری نوین ویژه والدین دانش‌آموزان دبیرستانی در اینجا قابل مشاهده و دانلود است.

شماره پنجم نشریه پیشگیری نوین ویژه والدین دانش‌آموزان دبیرستانی در اینجا قابل مشاهده و دانلود است.

شماره چهارم نشریه پیشگیری نوین ویژه والدین دانش‌آموزان دبیرستانی در اینجا قابل مشاهده و دانلود است.

شماره سوم نشریه پیشگیری نوین ویژه والدین دانش‌آموزان دبیرستانی در اینجا قابل مشاهده و دانلود است.

صفحه 1 از 2

اختلال حافظه، توهم، بدبینی و جنون روانی، سوغات مصرف شیشه است.                              والدین گرامی: با پرهیز از تحقیر، تنبیه بدنی و مقایسه، آسیب پذیری فرزندتان را در برابر اعتیاد کاهش دهید.                              باور نادرستی که خیلی ها را معتاد کرد: اگر ظرفیت داشته باشی، مصرف تفریحی مواد معتادت نمی کند.                             نوجوان عزیز: اعتیاد با این جملات شروع می شود: بیا امتحان کن، فقط یکبار.                             این خانواده ها مراقب باشند: خانواده های از هم پاشیده، بی بند و بار، سخت گیر و کم اطلاع در مورد اعتیاد.