تلفن تماس : 82233260

نیازسنجی آموزش های پیشگیری دانشجویان تهران


23 مرداد 1398 7 بازدید دانلود فایل پیوست

ﻧﯿﺎزﺳﻨﺠﯽ دورهﻫﺎ و روشﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد در ﺑﯿﻦ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎي ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان

به همت دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری

نظرات کاربران 0 نظر