نقش الگوهای تربیتی خانواده در پیشگیری از گرایش فرزندان به اعتیاد

 پرینت 

محققین:

 اکبر حکمت پور، کارشناس ارشد روانشناسی
 حسن نمازی محمودآباد، کارشناس ارشد تاریخ