پژوهش ها و مطالعات

رابطه بین ویژگی های شخصیتی با اعتیادبه مواد مخدر سنتي و صنعتي در جوانان 19 تا 35 سال شهر قزوین

چکيده

سابقه و هدف: با توجه به شیوع گسترده پدیده اعتیاد در جوامع بشری خصوصا در میان جوانان و نقش عوامل مختلف زیستی،روانشناختی و اجتماعی در بروز و تداوم وابستگی به مواد مخدر و گزارشات متفاوت در این زمینه مقاله حاضر به منظور تعیین ویژگی های روانشناختی جوانان وابسته به مواد مخدر در مراکز ترک اعتیاد در شهر قزوین در سال 92 انجام گرفت.

روش: در این پژوهش که به روش توصیفی و با استفاده از پرسش نامه  مربوط به خصوصیات فردی و آزمون شخصیتی M.M.P.Iرا تکمیل کردند ، داده ها ازسه گروه 50 نفری(افراد معتاد به مواد مخدر، مواد محرک و افراد عادی) که بین سنین 19-35 با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای جمع آوری شده است.

یافته ها: بیشترین ویژگی روانشناختی در بین وابستگان به تریاک و هروئین، اضطراب (42 درصد) و افسردگی (45 درصد) بود. بعد از این دو، ویژگی ها یی نظیر صفات شخصیتی ضد اجتماع (32 درصد) و ضعف روانی (26 درصد) نرخ بیشتری نسبت به بقیه خصوصیات داشتند.هم چنین یافته ها نشان داد که معتادین متاهل بیشتر دچار اضطراب می باشند در معتادین مجرد بیشتر دچار افسردگی می باشند.


کليد واژگان

عوامل روانشناختی، اعتیاد آور نوین صنعتی،جوانان، شهر قزوین


نویسندگان

محمد حسن نادری، دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی- مدرس مرکز علمی کاربردی بهزیستی قزوین
علی احمدی، کارشناس ارشد مدیریت دولتی (گرايش منابع انسانی)- مدرس دانشگاه علمی و کاربردی
کلثوم روشن قیاس، کارشناس ارشد مدیریت آموزش- مدرس دانشگاه علمی و کاربردی بهزیستی قزوین
رضا ریش پور، کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی- مدرس مرکز علمی کاربردی بهزیستی قزوین


منابع

اولین همایش مخدرهاي صنعتي ـ دانشگاه اصفهان، 1392
 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید