پژوهش ها و مطالعات

مطالعه ی تاثیر نقش خانواده بر اعتیاد فرزندان به مواد مخدر صنعتی

چکيده

      مصرف مواد مخدّر صنعتی با توجه به آمار و ارقام موجود، به ویژه از سوی نسل جوان، به حدّی است که شنیدن آن برای هر انسان منصف و با وجدانی دردناک و آزاردهنده است. بی اعتنا بودن نسبت به این معضل اجتماعی به یقین آسیب های جبران ناپذیر و پیامدهای ویران گری برای خانواده ها، کشورها و جامعه جهانی به دنبال خواهد داشت.بنابراین، هر یک از ما به عنوان عضوی از این جامعه، وظیفه داریم در راه مقابله با این مشکل اجتماعی و بیماری قرن، به طور جدّی وارد میدان شویم و در حدّ توان خود گامی برداریم.

      پژوهش حاضر با عنوان مطالعه ی تاثیر نقش خانواده بر اعتیاد فرزندان به مواد  مخدر صنعتی است. هدف ازانجام این پژوهش شناخت تاثیر نقش خانواده بر اعتیاد فرزندان به مواد مخدر صنعتی و ارائه راهکارهایی در این زمینه می باشد.روش انجام این پژوهش اسنادی و کتابخانه ای می باشد. ومطالعات نشان می دهد که.اعتیاد،روابط عاطفی،تعبیض دربین فرزندان،الگوهای تربیتی نامناسب،طلاق،محیط متشنج خانواده و....... در خانواده ازمهمترین عوامل گرایش به مواد مخدر صنعتی است


کليد واژگان

خانواده، فرزندان، اعتیاد، مواد مخدر صنعتی


نویسندگان

فاطمه  دوستی  ایرانی، دانشجوی  دکتری جامعه شناسی مسایل  اجتماعی ایران و  مدرس دانشگاه جامع علمی-کاربردی
اقدس پارسا بروجنی، دانشجوی  دکتری جامعه شناسی مسایل  اجتماعی ایران و  مدرس دانشگاه جامع علمی-کاربردی

منابع

اولین همایش مخدرهاي صنعتي ـ دانشگاه اصفهان، 1392
 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید