پژوهش ها و مطالعات

میزان اثرگذاری جلسات گروهی NA بر روند بهبودی (پاکی) مردان 20 تا 50 ساله عضو انجمن معتادان گمنام شهر اراک در سال 90

چکیده:
مقاله حاضر به بررسی عوامل موثر بر مشارکت منظم اعضاء در جلسات گروهی NA و اثر گذاری این جلسات در روند  بهبودی ( پاکی ) مردان عضو انجمن معتادان گمنام شهر اراک می پردازد ، NA يك انجمن بين المللي غير انتفاعي مرکب از زنان و مرداني است كه اعتياد به مواد مخدر مشكل اصلي زندگيشان بوده و اين انجمن متشكل از معتادان در حال بهبودي است كه بطور مرتب گرد هم مي آيند تا پاكي خود حفظ كنند.معتادان گمنام دارای یک برنامه دوازده فصل ( قدم )هستند که اصولا دوازده قدم نام دارد و از پایه های اصلی برنامه بهبودی است و سنت های 12 گانه حکم اساسنامه انجمن معتادان گمنام را دارد و رعایت اصول روحانی مستتر در آن اعضاء انجمن را از شر غرائز شخصی که می تواند باعث نابودی انجمن و مرگ اعضا گردد حفظ می کند.
در این تحقیق برای طرح الگوی تحلیلی از  مکتب کارکرد گرایی پارسونز و انحرافات مرتن , سلسله مراتب نیاز های مازلو و نظام اجتماعی دورکیم و نظریه ویلیام گود استفاده شده است.

 روش پژوهش , پیمایشی و از  روش میدانی با تکنیک پرسشنامه و مصاحبه و روش اسنادی با تکنیک کتابخانه ای به صورت نمونه گیری خوشه ای (چند مرحله ای) به کار گرفته شده است. در این روش از طریق ابزار پرسشنامه  و مصاحبه به جمع آوری اطلاعات در مورد جامعه مورد مطالعه پرداخته، سپس برای بررسی نوع رابطه و شدت ارتباط متغیرها با یکدیگر به آزمون فرضیات پرداخته شده است.جامعه آماری پژوهش حدود 900 نفر شامل 9مرکز NA می باشد که مراکز موجود در شهر اراک فهرست بندی و 3 مرکز بصورت تصادفی انتخاب گردید که با استفاده از طریق فرمول حجم نمونه کوکران 100 نفر از مردان 20تا 50 ساله برای مطالعه در نظر گرفته شدند که هر منطقه نمایانگر یك خوشه از آزمودنی هایی است كه در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته اند.

  محقق بر اساس یافته های میدانی به نتایج زیر دست یافته است :

 شرکت منظم اعضاء در جلسات گروهی NA باعث بهبودی و استمرار پاکی اعضاء خواهد گردید. 
نقش تشویق و ترغیب خانواده ، دوستان و بستگان ، درارتقاءعزت نفس و افزایش حضور فرد در جلسات موثر بوده و باعث  بهبودی اعضاء می گردد .

  • تامین نیازهای روانی ،عاطفی اعضاء در جلسات انجمن موجب ارتقاء انگیزه و نهایتا بهبودی فرد را استمرار می بخشد.
  • کسب تجربه پاکی و تبادل تجربیات اعضاء نقش مهمی در ارتقاء انگیزه حضور فرد در جلسات داشته و بهبودی آنها را ممکن می سازد.
  • کسب احترام و مورد پذیرش قرار گرفتن عضو انجمنNA موجب افزایش حضورمنظم  فرد در جلسات و رسیدن به پاکی می گردد  
  • شرکت منظم در جلساتNA موجب کسب توان برنامه ریزی در زندگی ودرروند بهبودی فرد موثر است .
  • شرکت منظم در جلساتNA باعث افزایش خودباوری , خلاقیت و احساس مسئولیت در فردشده و در روند بهبودی فرد تاثير گذار است.
  • طبق نتايج بدست آمده شاخص پایگاه اقتصادی – اجتماعی تاثیری در حضور منظم یا عدم حضور فرد در جلسات NA ندارد كه فرضيه فوق رد شده است


وازگان كليدي: 

اعتياد – انجمن معتاد گمنام – مواد مخدر- جلسات گروهي - بهبودي ( پاكي )


نویسندگان:
مجيدملكشاهي، قائم مقام معاونت حمايت و سلامت كميته امداد امام خميني ( ره) كشور و دانشجوي دوره دكترا و مدرس دانشگاه
محسن وليئي، مديركل كميته امداد استان مركزي -  كارشناس ارشد مديريت بازرگاني و مدرس دانشگاه
مجيد مشهدي ميقاني، دكتراي پزشكي و مدرس دانشگاه  معاونت حمايت و سلامت كميته امداد استان مركزي
صادق كوچكي، ارائه دهنده مقاله – كارشناس ارشد مردم شناسي- مددكار اجتماعي و مسئول بحران و مناطق محروم  كميته امداد استان مركزي

منابع

اولین همایش مخدرهاي صنعتي ـ دانشگاه اصفهان، 1392
 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید