پژوهش ها و مطالعات

نقش عوامل روانشناختي در گرايش به مواد اعتيادآور نوين صنعتي

چکیده:

معضل اعتياد به مواد مخدر مسئله اي جهاني است که همه کشورها به نوعي با اين پديده درگير هستند. آنچه که امروزه  تامل بيشتري را مي طلبد تغير گرايش از مواد مخدر سنتي به مواد صنعتي می باشد. با توجه به نوظهور بودن این مواد،  ناشناخته بودن آنها براي خانواده ها و افزايش روز افزون گرايش به اين مواد، اهمیت و ضرورت شناسايي عوامل موثر بر گرايش به مصرف  این مواد  و درمان  افراد مبتلا در اولويت قرار مي گيرد. لذا به این منظور پژوهش حاضر به بررسي نقش عوامل روانشناختي مانند( هوش هیجانی، مکانیزمهای دفاعی، هیجان خواهی، سرسختی روان شناختی ، ویژگیهای شخصیتی، آگاهی دیداری و شنیداری افراد، ابراز وجود، نگرش مذهبی و کیفیت زندگی افراد) در گرا يش به مواد اعتياد آور نوين صنعتي پرداخته، که در پایان مشخص شد که بین متغيرهاي روان شناختي ذکر شده با  سوء مصرف مواد،  مخصوصاً مواد اعتیاد آور صنعتی نوین رابطه معنی داری وجود دارد.

وازگان كليدي:

اعتياد، مواد اعتیادآور صنعتي نوین، عوامل روانشناختي


نویسندگان:

مسلم رخ فرد، کارشناس ارشد روانشناسي و کارمند آموزش و پرورش. محل کار: اداره آموزش و پرورش ناحيه چهار اصفهان
مريم زيني وند، کارشناس ارشد روانشناسي و دبير آموزش و پرورش. محل کار:  خ کاوه، انتهاي نهر شاه پسند - مدرسه پيش حرفه اي ادب

منابع

اولین همایش مخدرهاي صنعتي ـ دانشگاه اصفهان، 1392
 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید