پژوهش ها و مطالعات

نگرشي بر سبب و شيوع شناسي اعتياد سنتي و صنعتي دانشجويان و كاربست هاي پيشگيرانه

چکيده
امروزه نه تنها در ایران بلکه در جهان مطالعات شیوع شناسی و سبب شناسی  متعددی برروی جامعه هدف دانشجویی صورت پذیرفته است اما درصد شیوع اعتیاد به مواد مخدر و محرک صنعتي در حد گمانه زنی است.اعتياد از پديده هايي كه در بوجود آمدن بزه ديدگي(crime victim)مؤثر است.سوگيري الگوي مصرف به موادمخدرصنعتي بين دانشجويان ضرورت مطالعه شيوع و سبب شناسي اعتيادرا تبيين ميكند. هدف اين پژوهش ارزیابی اجمالی مطالعات شیوع شناسس اعتیاد دانشجویی با تاكيد برعللي كه ريسك فاكتوراحتمالي ومتغيرپيش بين  اعتيادبه شيشه و موادصنعتي است (تحقيقات دانشگاه کالیفرنیای جنوبی (UCLAو...)، مي باشدودرنهايت ارايه  کاربست های پیشگیرانه(ماريلـين (Marilynو..)  است .روش محقق مروری است که با  بررسی 8 تحقیق مهم و سایر منابع به جمع بندی های اجمالی خواهد رسید این رقم را بین دانشجویان کشور برای مواد مخدر سنتی در حد شیوه یک درصد ّبرآورد می کننداما غربالگری جدی درخصوص اعتیاد دانشجویان به کلیه مواد مخدرصنعتي  و شبه مخدر نظیر داروهای اعتیاد آور (ریتالین ) سیگار و قلیان صورت نپذیرفته است  گر چه درصد شیوع اعتیاد به مواد مخدر در دانشجویان چندان نگران کننده نیست اما سیتم های استرس زا .سبک زندگی و بخصوص باورهای پوچ و مثبت نسبت به برخی مواد صنعتی و داروها از یکسو و شیوع شتابان صرف نظر از جنسیت مواد قانونی نظیر سیگار و قلیان(درحد 15 تا 21.1 درصد ) به عنوان دروازه های اعتیاد نگران کننده و درخور توجه است. بهترین روش های پیشگیرانه روش هایی هستند که مبتنی بر الگو های مصرف از یکسو و ریسک فاکتورهای مبتني برويژگيهاي (كم طاقتي .وكسب انرژي... )گروه هدف یعنی دانشجویان از سوی دیگر باشد مدل های پیشگیرانه قشری باید در برگیرنده اصول تعاملی و اقتضایی باشددر این مقاله با بررسی برخی تحقیقات در محیط های دانشگاهی سعی در ارایه پیشنهادهایی برای این مدل پیشگيرانه خواهیم داشت .


کليد واژگان

اعتیاد دانشجویان، شیوع و سبب شناسی، موادمخدرصنعتي، پیشگیری


نویسندگان

محمد اکبری دانشجوی دکترای داروسازی و مربی پیشگیری از اعتیاد - (مدیریت درمان تامین اجتماعی اصفهان ـ )بيمارستان فاطمه الزهرا
محسن اکبری کارشناس سمن پارس فرهنگ شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدرلرستان

منيژه صفري


منابع

اولین همایش مخدرهاي صنعتي ـ دانشگاه اصفهان، 1392
 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید