پژوهش ها و مطالعات

وضعیت سوء مصرف مواد محرک و توهم زا و عوامل پیش بینی کننده آن در میان جوانان

چکيده

سوء­ مصرف مواد یکی از مشکلات بزرگ رفتاری در جامعه­ بشری است، به طوری که سازمان بهداشت جهانی از آن به عنوان رویدادی نگران­کننده یاد کرده است . پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان شیوع و عوامل پیش­بینی­ کننده­ سوء­مصرف مواد محرک و توهم­زا در بین جوانان حاشیه شهر مشهد انجام شده است.

روش­ کار: این مطالعه یک پژوهش توصیفی­مقطعی است که بر روی 120 نفر از جوانان حاشیه شهر مشهد در سال 1392انجام گرفت. نمونه­گیری به روش تصادفی طبقه­ای و جمع­آوری اطلاعات از طریق پرسش­نامه­ خودساخته انجام شد. داده­های جمع­آوری شده با نرم­افزار SPSS نسخه­ 13 و با استفاده از آزمون مجذور خی و رگرسیون لجستیک مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته ­ها: نتایج نشان داد که 18درصد از جوانان مصرف مت­آمفتامین (شیشه) و 5/8 درصد مصرف اکستازی و 8/4 درصد مصرف لیزرژیک اسید دی­اتیل­آمید (LSD) را در طول عمر خود تجربه کرده­اند. محل سکونت، داشتن دوستان مصرف­کننده­ مواد و مصرف مواد اعتیادآور دیگر از قوی­ترین عوامل پیش­بینی­کننده­ مصرف مواد محرک و توهم­زا بودند (05/0p<).

نتیجه­ گیری: ارتباط با همسالان مبتلا به سوءمصرف مواد و فشار گروه همسال از مهم­ترین عوامل موثر بر مصرف مواد محرک میباشد که آموزش مهارت نه گفتن در مقابل اصرار همسالان نقش مهمی در پیشگیری خواهد داشت. شیوع بالای مصرف مواد محرک و توهم­زا و همراهی آن­ها با سایر مواد در این تحقیق، نیاز به ارتقای آگاهی و توجه ویژه دارد. لذا پیشگیری اولیه از مصرف این ماده و درمان سریع تر بیماران تنها راه مقابله با این تغییر به نظر می رسد.

 

کليد واژگان

جوانان، سوء مصرف مواد، مت آمفتامین، اکستازی


نویسندگان

محسن نظری، کارشناس فرهنگی پیشگیری شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان خراسان رضوی
محبوبه کوکبی، کارشناس ارشد طراحی شهری، پژوهشگر مسائل اجتماعی


منابع

اولین همایش مخدرهاي صنعتي ـ دانشگاه اصفهان، 1392
 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید